Sosiolinguistik dan Bahasa Melayu ePUB

by Abdul Rashid Daing Melebek Sosiolinguistik dan Bahasa Melayu untuk pelajar sekolah menengah, maktab perguruan dan universiti ini dihasilkan untuk menjelaskan kepada seluruh lapisan pembaca tentang kajian sosiolinguistik dan bahasa Melayu. Judul yang termuat dalam buku ini tersusun mengikut bidang yang terdapat dalam sosiolinguistik. Kandungan langsung yang digarap dalam 12 bab ini bakal merungkai tentang persamaan dan perbezaanya. Bahasa Melayu yang terdiri dari pelbagai dialek dan ragam sebutan, perbendaharaan kata dan tatabahasa turut dikupasoleh pengarang. Wujud variasi bahasa yang bermaksud bentuk bahasa yang berbeza bagi maksud yang sama.

Book tags: sosiolinguistik dan bahasa melayu epub, download, epub, abdul rashid daing melebek

Download ePUB Sosiolinguistik dan Bahasa Melayu

Files:

Read also